TTP предлага пълен набор от правни услуги, за да отговори на предизвикателствата на клиентите си в сферата на антитръст законодателството и регулирането на търговската дейност. Нашият екип предоставя правни услуги и представителство по отношение на всички аспекти на конкурентното право, включително концентрация на предприятия, забранени споразумения, договори за сътрудничество и дистрибуция, нелоялна конкуренция и недобросъвестни търговски практики.

Нашият екип консултира клиенти в случай на сливания, придобивания и създаване на съвместни предприятия от гледна точка както на националното законодателство, така и на законодателство на ЕС относно контрола на концентрацията на предприятия. TTP предоставя правни услуги и представителство по отношение на картелни и други антитръстови производства, изграждане на дистрибуторски мрежи, сключване на споразумения за сътрудничество, лицензиране на права на интелектуална собственост, нелоялна конкуренция, ценови политики, маркетингови кампании и т.н. Екипът ни постоянно следи и проучва националната и европейската съдебна практика и административни практики в областта, като по този начин осигуряваме навременни, бизнес ориентирани и всеобхватни решения на всички въпроси, пред които са изправени клиентите ни.

В практиката ни сме консултирали множество български и международни компании, както и сме ги представлявали в производства по разрешаване на концентрации и по установяване на нелоялна конкуренция пред Комисията за защита на конкуренцията. TTP притежава богат опит, натрупан по едни от най-значимите производства в България, свързани с нелоялна конкуренция под формата на въвеждане в заблуждение, имитация и нелоялно привличане на клиенти.

Нашият екип успешно е защитавал клиент срещу най-високата имуществена санкция, налагана за заблуждаваща реклама в България. Сред клиентите ни са водещи банки и финансови институции, производители на хранителни продукти и напитки, фармацевтични и козметични компании и др.